Sprawozdania

BILANS na dzień dzień 31.12.2019

AKTYWA Nota 31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00
I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00
III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
IV. Inwestycje długoterminowe 5 0,00 0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
B. AKTYWA OBROTOWE 50 127,60 0,00
I. Zapasy 0,00 0,00
II. Należności krótkoterminowe 5 0,00 0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe 6 50 127,60 0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00
AKTYWA RAZEM 50 127,60 0,00

BILANS 2019 wprowadzenie, część opisowa – pobierz
BILANS 2019 CZĘŚĆ TABELARYCZNA – pobierz