Regulamin darowizn

 

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem darowizn, określa zasady przekazywania darowizn i wsparcia na rzecz Fundacji Koalicja dla wcześniaka oraz określa prawa i obowiązki darczyńców.

Fundacja Koalicja dla wcześniaka z siedzibą przy ul. Turkusowej 11, 05-077 Warszawa, jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000790982, o numerze NIP: 952-219-74-89, REGON: 383648193.

Darczyńcą Fundacji Koalicja dla wcześniaka może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Darczyńca przekazując środki finansowe lub rzeczowe dokonuje darowizny w rozumieniu art. 888 ust. 1 kodeksu cywilnego, a więc zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz Fundacji Koalicja dla wcześniaka kosztem swego majątku.

  • Darowizny przekazywane Fundacji Koalicja dla wcześniaka przeznaczone są wyłącznie na działania statutowe Fundacji.
  • Darowizna finansowa na rzecz Fundacji Koalicja dla wcześniaka może zostać przekazana bezpośrednio na konto Fundacji z dopiskiem „Darowizna”. Konto Fundacji jest prowadzone przez mBank: 48 1140 2004 0000 3002 7899 6040
  • Darowizna finansowa może zostać przekazana za pośrednictwem usługi udostępnionej na stronie Fundacji w zakładce Wesprzyj nas https://www.koalicjadlawczesniaka.pl/wesprzyj-nas/ Usługa w zakładce Wesprzyj nas jest obsługiwana przez operatora płatności internetowych PayU (PayU, z główną siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166, NIP: 779-23-08-495). Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy operatora płatności dostępne na stronie: PayU SA (https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/)
  • Dane darczyńcy, tytuł, oraz kwota płatności dostarczane są PayU przez Fundację Koalicja dla wcześniaka. PayU nie pobiera od Użytkownika opłaty od realizacji usługi. Operator płatności pobiera od Fundacji Koalicja dla wcześniaka prowizję w wysokości 2,30% wartości płatności.
  • Wpłacając darowiznę Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obsługi darowizny. Administratorem danych osobowych podanych w celu realizacji umowy darowizny jest Fundacja Koalicja dla wcześniaka. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Fundację zostały opisane w REGULAMINIE (https://www.koalicjadlawczesniaka.pl/regulamin/).
  • Dokonywane wpłaty są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL (tak jak bank). Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.